Pogrzeby Dudek

PORADNIK POGRZEBOWY

Poradnik pogrzebowy.
Działania jakie należy podjąć w przypadku śmierci bliskiej osoby.

poradnik pogrzebowy

Poradnik pogrzebowy.

1. W pierwszej kolejności należy uzyskać kartę zgonu. Wystawić ją może tylko lekarz. W przypadku, gdy śmierć nastąpiła w szpitalu, dokument taki wystawia lekarz prowadzący  oddział, na którym zmarł dany pacjent. Jeżeli natomiast osoba zmarła w domu, należy wezwać w tym celu lekarza rodzinnego (za dnia) lub lekarza pogotowia (w nocy) dzwoniąc pod nr 999 lub 112 (z telefonów komórkowych). Akt ten jest niezbędny do przetransportowania ciała zmarłego.

2. Kolejną ważną czynnością jest kontakt z zakładem pogrzebowym. Jesteśmy do Państwa dyspozycji całodobowo.

3. Następnie należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu wystawienia aktu zgonu.

4. Prosimy o dostarczenie:
– aktu zgonu
– zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu lub ostatniego odcinka renty bądź emerytury.

5. Wszelkich niezbędnych informacji udzielimy również Państwu telefonicznie lub osobiście. tel. 32 421 85 69, 32 424 70 20, kom. 667 214 409.
Pomagamy przy załatwieniu formalności pogrzebowych.

Poradnik pogrzebowy- informacje ogólne

poradnik pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
– Ubezpieczonego,
– W razie śmierci osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
– Osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
– Osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
– Członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2.

 

Członkami rodziny są:

  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości inne
  • dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
  • wnuki i rodzeństwo,
  • małżonek (wdowa i wdowiec),
  • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

poradnik pogrzebowy
Zasiłek pogrzebowy przysługuje:

– Członkowi rodziny – 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu;

– Osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.
poradnik pogrzebowy

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
  • skrócony odpis aktu zgonu
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank.
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).

„Nie żyjemy, aby umierać; ale umieramy, aby żyć wiecznie.”

Michael Buchberger