Pogrzeby Dudek

Jeszcze kilka lat temu kremacja w Polsce należała do rzadkości. Nawet teraz ilość pogrzebów urnowych wyraźnie ustępuje liczbie tradycyjnych pochówków, chociaż systematycznie rośnie. Zgodnie z prawem, po spopieleniu ciała prochy osoby zmarłej umieszczane są w urnie, a następnie muszą zostać pochowane w godny sposób, w przeznaczonym do tego miejscu. Gdzie mogą zostać złożone prochy zmarłego?

Pogrzeb urnowy zgodny z prawem

Przepisy dotyczące organizacji pochówku dokładnie wskazują, jakie miejsca wyznaczone są do pochówku zmarłych. Zgodnie z artykułem 12 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych i murowanych – którego boczne ściany są murowane do poziomu gruntu, rodzinnym grobowcu lub katakumbach, a także zatopione w morzu. Ciało po kremacji oprócz tych wszystkich miejsc, może być również przechowywane w urnie umieszczonej w kolumbarium – budowli ze specjalnymi niszami, w których umieszczane są urny. Dopuszczalne jest także umieszczanie urny w grobach murowanych wielournowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury pojedynczy grób, w którym ma zostać złożona urna, musi mieć minimum 50 cm długości, 50 cm szerokości oraz 70 cm głębokości. Ponadto prawo dopuszcza przechowywanie prochów wyłącznie na cmentarzu – wyjątkiem może być sytuacja, kiedy pozwolenie na taki precedens wyda minister właściwy ds. budownictwa, w porozumieniu z ministrem zdrowia. Prawo nie zezwala również na rozsypywane zwłok. Rozsypywanie prochów zmarłych jest karalne i grozić za nie może grzywna lub areszt. Wyjątkiem jest pochówek na morzu, kiedy zgon nastąpił w trakcie rejsu i nie można dotrzeć do brzegu w czasie krótszym niż 24 godziny.

Zalety pogrzebów urnowych

Kremacja zwłok może budzić u niektórych osób pewne uprzedzenia religijne. To stereotyp – spopielenie zwłok wykonywane jest z najwyższym poszanowaniem dla osoby zmarłej. Dlatego warto rozważyć taką formę pochówku. Grób urnowy jest mniejszy, co wydatnie wpływa na obniżenie kosztów nagrobka. Spopielenie zwłok nie doprowadzają do zanieczyszczenia wód gruntowych, a sama kremacja nie stanowi zagrożenia dla przyrody. Prochy osoby zmarłej zostają umieszczone we wcześniej wybranej urnie – domy pogrzebowe posiadają egzemplarze wykonane z kamienia, metalu, ceramiki lub drewna. Jej umieszczenie w kolumbarium, grobie murowanym lub ziemnym, ewentualnie w rodzinnym grobowcu wpływa znacząco na oszczędność miejsca na przepełnionych cmentarzach.