Pogrzeby Dudek

Osobie, która zajmuje się organizacją pogrzebu i, co najważniejsze, pokrywa jego koszty, przysługuje na ten cel zasiłek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z licznymi wydatkami, jakie wiążą się z pogrzebem, zasiłek taki jest niewątpliwie pomocny.

Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje nie tylko wtedy, kiedy jest się członkiem rodziny zmarłej osoby, choć sytuacje, w których to krewni i powinowaci pokrywają koszty pogrzebu, zdarzają się najczęściej. Kto jest członkiem rodziny w rozumieniu Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która określa zasady przyznawania zasiłku pogrzebowego? Członkami rodziny są przede wszystkim małżonkowie, również jeżeli pozostają w separacji. W dalszej kolejności są to ojciec i matka oraz dzieci, a także ojczym, macocha i dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej lub w innych ramach. Kto jeszcze może otrzymać zasiłek pogrzebowy? Rodzeństwo, dziadkowie, wnuki i osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Bliżsi i dalsi członkowie rodziny nie są jednak jedynymi osobami, którym przysługuje zasiłek pogrzebowy. Ma do niego prawo także pracodawca, przedstawiciel domu pomocy społecznej czy nawet obca osoba. Słowem, każdy, kto poniósł koszty organizacji pogrzebu.

Warunki przyznawania zasiłku pogrzebowego

Istnieją pewne warunki, które upoważniają do pobrania zasiłku pogrzebowego. Związane są one z włączeniem zmarłego w system świadczeń socjalnych wskutek pobierania emerytury, renty, bycia ubezpieczonym w ZUS lub innego przypadku. Zasiłek pogrzebowy może być przyznany tylko jednokrotnie i tylko z jednego tytułu. Jaka jest kwota zasiłku pogrzebowego? Członek rodziny otrzymuje 4000 zł niezależnie od kosztów pogrzebu. Natomiast w przypadku pozostałych osób kwota ta jest uzależniona od kosztów pogrzebu, ale i tak nie może wynosić więcej niż 4000 zł.

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy, należy oczywiście złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednie dokumenty w odpowiednim czasie. Nie może się to stać później niż 12 miesięcy po dniu śmierci zmarłej osoby. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony, a nadal będzie się chciało ubiegać o zasiłek, trzeba odpowiednio uzasadnić opóźnienie.